fbpx

תנאי שימוש דיגיטליים

תנאי שימוש בשירותים הדיגיטליים של HYP / גרסה 042024

1. כללי

1.1. השירותים המוצעים לך, כלקוח של חברת הייפ פתרונות תשלום בע"מ ("HYP"), באתר ו/או באפליקציה למכשירים תומכים ו/או בכל שירות דיגיטלי אחר ש-HYP תציע מפעם לפעם הינם, בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (האתר, האפליקציה וכל שירות דיגיטלי אחר של HYP ייקראו להלן וביחד: "השירותים הדיגיטליים").

1.2. תנאי השימוש המפורטים להלן מסדירים את היחסים בינך ובין HYP בקשר עם השימוש בשירותים הדיגיטליים (להלן: "תנאי השימוש"), אך אין בתנאי השימוש כדי לגרוע או לשנות מכל הסכם פרטני אחר בינך וביןHYP ומהתנאים הכלליים של HYP (להלן: "התנאים הכלליים").

1.3. בכל הנוגע לשירותי HYP (כהגדרתם להלן), בכל מקרה של סתירה בין תנאי השימוש לבין הסכם פרטני אחר או בין התנאים הכלליים של HYP, יגבר האמור בהסכם הפרטני או בתנאים הכלליים, אלא אם צוין במפורש אחרת. אנא הקפד לעיין בתנאי השימוש. השימוש בשירותים הדיגיטליים בפועל, מהווה הסכמה מצידך לתנאי השימוש המפורטים להלן. ככל שאינך מסכים לתנאי השימוש (כולם או חלקם) אתה מתבקש שלא לעשות שימוש בשירותים הדיגיטליים.

1.4. HYP שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את תנאי השימוש. ניתן לצפות בתנאי השימוש המעודכנים מעת לעת, על ידי לחיצה על הקישור "תנאי שימוש" באתר ובאפליקציה.

1.5. לכל המונחים תהיה המשמעות הנתונה להם בתנאים הכלליים או בכל הסכם פרטני אחר בינך ובין HYP עליו חתמת, אלא אם נכתב במפורש אחרת.

1.6. תנאי השימוש מופנים אליך, אולם אם הינך פועל בשם ו/או עבור בית עסק מסוים תנאי השימוש יחולו עליך ועל בית העסק כאחד.

1.7. מובהר, כי השירותים הדיגיטליים אינם מוצעים לך אם הינך נוכח במקום בו השימוש בהם אינו מותר על פי הדין המקומי.

1.8. אתר ואפליקציות HYP, כפי שיוצעו על-ידי HYP מפעם לפעם, כוללים מגוון שירותים, ביניהם: שירותי ה-Payment Gateway של HYP לרבות אפשרויות תשלום מתקדמות (תשלום באמצעות ApplePay, GooglePay, Bit, תשלום מהיר באמצעות סריקת קוד QR ושליחת קישור לתשלום), שירותי חשבוניות דיגיטליות, ניהול רשימת לקוחות והפקת דוחות מתקדמים, ממשק ניהול אינטרנטי וממשק בין מספר מכשירים תוך סנכרון המידע ביניהם (להלן: "שירותי HYP").

1.9. HYP רשאית להוסיף, לגרוע או לשנות איזה משירותי HYP אשר יוצעו באמצעות השירותים הדיגיטליים, וכן להוסיף, לגרוע או לשנות את השירותים הדיגיטליים בהם היא מאפשרת ללקוחותיה להשתמש לצורך קבלתם.

1.10. השימוש בכלל שירותי HYP באתר ו/או באפליקציה מותנה הן באישור תנאי שימוש אלה, וכן באישור התנאים הכלליים או בהסכם פרטני הרלוונטי לאיזה משירותי HYP (ככל שישנם) ומדיניות הפרטיות של HYP הזמינה בכל עת באתר HYP בכתובת hyp.co.il/privacy-policy (להלן: "מדיניות הפרטיות").

2. הגדרות

2.1. למונחים הבאים תהיה המשמעות הרשומה בצידם, אלא אם נכתב במפורש אחרת:
2.1.1. "האתר" – אתר האינטרנט של HYP שכתובתו www.HYP.co.il (לרבות הפורטל הדיגיטלי הייעודי ללקוחות HYP) ו/או כל אתר אחר המתופעל על ידי HYP ו/או עבורה.
2.1.2. "האפליקציה" – יישומון HYP הזמין במכשירים תומכים, הניתנות להורדה מחנויות האפליקציה של Apple (AppStore) ו/או Google (Google Play) ו/או כל חנות אפליקציות אשר תאפשר להוריד את האפליקציה בעתיד.
2.1.3. "המכשיר" – המחשב, ציוד התקשורת (כולל המודם), מכשיר הטלפון, הטלפון הסלולארי (לרבות טלפונים סלולאריים חכמים) וכל ציוד, חומרה ותוכנה שיהיו ברשותך לצורך שימושך בשירותי HYP וכן כל הפונקציות הנלוות, לרבות בקשר עם אבטחת-מידע.
2.1.4. "משתמש" – כל מי שעושה שימוש כלשהו בשירותים הדיגיטליים, כולם או חלקם.

3. השירותים

3.1. תנאי שימוש אלה יחולו על כל השירותים הדיגיטליים באתר, באפליקציה, ובכל דרך אחרת שתציע HYP מעת לעת. הינך רשאי לבחור להשתמש בחלק מהשירותים הדיגיטליים ולא בכולם. כמו כן, ייתכן כי חלק מהשירותים הדיגיטליים אינם זמינים במועד זה וכי השירותים הדיגיטליים יועמדו לרשותך עם הפעלתם או לאחר הרישום אליהם.

3.2. מובהר, כי רק משתמש שיזוהה במערכות HYP כמי שהינו מוסמך לקבל את שירותי HYP עבור בית העסק (להלן: "גורם מורשה"), יהיה רשאי לבצע פעולות באמצעות השירותים הדיגיטליים. משתמש שהוא תאגיד, המעוניין להחליף את הגורם המורשה מטעמו, יעביר ל-HYP אישור על הסמכת גורם מורשה אחר מטעמו, בצירוף אישור עורך דין בדבר היותו של הגורם המורשה החדש מוסמך לפעול בשם המשתמש על פי דין. הוראות תנאי השימוש יחולו על כל גורם מורשה כאמור.

3.3. HYP שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או לגרוע בעתיד משירותי HYP השונים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כמו כן, HYP שומרת לעצמה את הזכות שלא לספק שירותים דיגיטליים מסוימים והכל בכפוף לשיקול דעתה.

3.4. מובהר, כי הפרסום שיופיע בשירותים הדיגיטליים מעת לעת, ככל שיופיע, אינו מהווה הצעה ו/או ייעוץ וייתכן שאינו מתחשב בנתונים המיוחדים שלך, ואין בו משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתך העצמאי.

3.5. בשירותים הדיגיטליים עשויים להופיע פרסומים הכוללים ביקורת על אישים ו/או מוצרים ו/או שירותים שונים ו/או אירועים שונים, שאינם בהכרח משקפים את דעת HYP, אלא את דעותיו האישיות של הכותב בלבד.

3.6. השירותים הדיגיטליים עשויים לאפשר העברה ו/או פרסום מסרים על ידי משתמשים שונים. מסרים אלה הינם באחריותם הבלעדית של שולחיהם ו-HYP לא תישא בכל אחריות בגינם.

3.7. ככל ששירותי HYP ו/או המוצרים המוצעים במסגרת השירותים הדיגיטליים מסופקים לך על-ידי צד שלישי כלשהו, הצד השלישי יהיה האחראי הבלעדי לכל המוצרים ו/או שירותי HYP שיסופקו על-ידיו.

3.8. במהלך השימוש בשירותים הדיגיטליים, יתכן ותשלחנה לך הודעות והתראות שונות, הכוללות מידע בקשר לתשלומים ועסקאות שתבצע בשירותי HYP באמצעות השירותים הדיגיטליים. בשימושך בשירותים הדיגיטליים, הינך מאשר קבלת הודעות והתראות אלו. ביכולתך לחסום בכל עת קבלת הודעות והתראות מהאפליקציה באמצעות מסך ההגדרות של מכשירך.

4. התחייבויותיך בעת השימוש בשירותים

הנך מתחייב שלא לבצע את הפעולות הבאות (כולן או חלקן):

4.1. התחזות לכל אדם או ישות משפטית אחרת המשתמש בשירותים הדיגיטליים.

4.2. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב, או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר באתר) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש HYP לצורך אספקת שירותי HYP והשירותים הדיגיטליים.

4.3. הפצת דואר זבל (spam), או הצפה של כל דואר אחר את השרתים באמצעותם מופעלים השירותים הדיגיטליים.

4.4. שינוי, עיבוד, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר וכן פעולות כנ"ל לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש עבור מתן השירותים הדיגיטליים.

4.5. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות בשירותי HYP או בשירותים הדיגיטליים.

4.6. הצבת שירותי HYP, או כל חלק מהם או כל חלק מהאתר, בתוך מסגרת של אתר אחר (frame), או כחלק מאתר אחר (mirror), או כחלק משירות אחר ללא קבלת הסכמה מפורשת וכתובה של HYP.

4.7. שימוש בכל רובוט, "תולעת" (spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע, או כל כלי אוטומטי, או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע בשירותי HYP ו/או באתר ו/או באפליקציה, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד בשירותים ו/או באתר ו/או באפליקציה.

4.8. להפריע בכל דרך אחרת, או לקטוע את שירותי HYP ו/או את האתר ו/או את האפליקציה, ובכלל זה על ידי הפרעה לפעולות השרת, ורשת המחשבים המחוברים לשירותים ו/או האתר או של רשת המחשבים המחוברת אליהן.

4.9. להעלות ו/או לשלוח באמצעות השירותים הדיגיטליים כל חומר ו/או מסר שהינו בלתי חוקי ו/או בלתי מוסרי ו/או פוגעני בכל אופן שהוא ו/או בלתי רלוונטי.

4.10. השירותים הדיגיטליים אותם מציעה HYP מהווים קניינה הרוחני של HYP. הינך מתחייב שלא לעשות כל שימוש בשירותים הדיגיטליים, אלא בהתאם ועל פי הוראות תנאי שימוש אלה.

4.11. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהיה HYP רשאית להסיר או לערוך מסרים שהועלו על ידיך לשירותים הדיגיטליים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

4.12. הינך מתחייב שלא לעשות כל שימוש שאינו חוקי בשירותי HYP ו/או בשירותים הדיגיטליים ו/או במכשיר.

4.13. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הינך מתחייב שלא לעשות שימוש בשירותים הדיגיטליים לצורך רכישה ו/או מכירה של אלכוהול ו/או סמים מסוכנים ו/או תרופות ו/או פורנוגרפיה ו/או לצורך ביצוע הימורים ו/או משחקים אסורים (לרבות קבלת כספי ההימורים ו/או המשחקים האסורים) ו/או כל תחום אחר שייאסר על ידי HYP.

4.14. כמו כן, הינך מתחייב שלא לעשות כל שימוש בשירותים הדיגיטליים שיש בו כדי להפר זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני של HYP ו/או של כל גורם שהוא.

5. רישום לשירותים הדיגיטליים

5.1. ייתכן וחלק מהשירותים הדיגיטליים מותנים ברישום קודם. במידה וכך, יחולו לגבי הרישום ההוראות המפורטות להלן.

5.2. במהלך הרישום לאיזה מהשירותים הדיגיטליים ייתכן ותתבקש לבחור בסיסמה אישית אשר תזהה אותך בעת השימוש באילו מהשירותים הדיגיטליים. כמו כן, במקרים מסוימים, יתכן ותתבקש לבחור בשאלות מזהות, ולספק את התשובה להן. פעולה זו מאפשרת ביצוע זיהוי טוב יותר של הלקוח ושימוש בטוח יותר בשירותים הדיגיטליים.

5.3. הינך מתבקש לנקוט בכל האמצעים לשמירה על הסיסמה והתשובות לשאלות המזהות בסוד, ולפעול בהתאם להנחיות HYP כפי שתהיינה מעת לעת, לרבות החלפת הסיסמה בסיסמה חדשה אקראית וקשה לניחוש ככל האפשר, בתדירות שתורה לך HYP.

HYP לא תישא באחריות במידה ומסרת את הסיסמה לכל משתמש אחר או צד שלישי כלשהו, למעט מסירתה לגורם מורשה ככל שאלו יאושרו על ידי HYP בהתאם להסכם פרטני בינך ובין HYP.

5.4. בעת הרישום לשירותים הדיגיטליים, הינך מאשר ל-HYP לשמור מידע מסוים אודותיך. השימוש במידע זה ובכל מידע אחר אודותיך יהא כפוף למדיניות הפרטיות.

5.5. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי HYP רשאית לרשום ולתעד את כל התנועות והפעולות המבוצעות באמצעות השירותים הדיגיטליים.

5.6. הנך מתחייב לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא אודותיך כפי שמתבקש בטופס הרישום. כן, הנך מתחייב לעדכן את המידע כפי שנמסר בטופס הרישום במטרה לשמור על נכונותו ושלמותו.

5.7. HYP שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירותים הדיגיטליים, כולם או חלקם, בכל מקרה של אספקת מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, או אם יש ל-HYP את היסוד הסביר להניח כי כך קרה.

6. סעדים

HYP תהיה רשאית בכל עת וללא הודעה מוקדמת לעדכן בדבר מידע לא מדויק או שגוי שמסרת לה, להזהיר באופן מיידי את קהל לקוחותיה נגד פעולותיך, להחזיק ולעכב את ביצוע העסקאות ו/או את הכספים שתעביר ולהגביל מקורות כספיים ותשלומים, להגביל את גישתך לשירותים הדיגיטליים (לרבות וללא הגבלה, ליכולת לבצע העברת כספים ותשלומים) ולסרב לספק לך את שירותי HYP ו/או את השירותים הדיגיטליים בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים:

6.1. אם קיים חשש שהפרת את הוראות תנאי שימוש אלה.

6.2. אם אין היא מסוגלת לאמת ו/או לתקף מידע שנמסר על ידיך.

6.3. אם היא סבורה שהשימוש שלך בשירותי HYP ו/או בשירותים הדיגיטליים מהווה סיכון כספי ו/או הונאה כלשהי ו/או אם קיים חשש סביר לכך.

6.4. אם היא סבורה שפעולותיך עלולות לגרום להפסד כספי ו/או תשלום ו/או ליצור אחריות משפטית עבורך, עבור HYP (לרבות צדדים שלישיים, ככל שהם מספקים את השירות הרלוונטי – כמתואר לעיל) ו/או עבור קהל לקוחותיהן.

6.5. אם מנפיק הכרטיס שלך, או הבנק בו מתנהל החשבון שלך סבור, כי השימוש שלך בשירותי HYP ו/או בשירותים הדיגיטליים לצורך העברת כספים ותשלומים מהווה ניצול לרעה של אמצעי התשלום של מי מהם.

7. אחריות וסיכונים

7.1. מובהר, כי מערכותיה של HYP, מעצם היותן מבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, חשופות לסיכונים הטבועים במערכות מסוג זה, לרבות תכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכד'), ציתות לקווי תקשורת, פריצה על-ידי גורמים עוינים, התחזות לאתרי HYP או לאיזה מהמערכות והונאות מקוונות אחרות. HYP משקיעה מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך למרות זאת, אין אפשרות לחסימה מוחלטת וייתכנו נזקים ו/או הפסדים עקב התממשות איזה מהסיכונים, לרבות גילוי ו/או שיבוש מידע המועבר ו/או מוצג במערכות, ובכלל זאת שיבוש בהוראות/בקשות, פעולות לא מורשות בחשבונות, שיבושים בפעולת המערכות ו/או בזמני התגובה שלהן, לרבות אי-ביצוע, ביצוע שגוי ו/או ביצוע באיחור של הוראה/בקשה, חוסר זמינות של המערכות או איזה משירותיהן וכד'.

7.2. מובהר, כי השירותים הדיגיטליים יינתנו על ידי HYP בהתאם להנחיות המשתמש ו/או הנחיותיו של מי שנחזה למשתמש, בכפוף להוראות תנאי השימוש. אשר על כן, כדי להקטין את הסיכון, עליך להקפיד על נהלי אבטחת המידע של HYP כפי שיימסרו לך על ידי HYP מעת לעת. כמו-כן עליך להודיע מיד ל-HYP על כל מקרה של חשש לשימוש לרעה בחשבונך ו/או בשמך. במקרה של חשש לחשיפת הסיסמה האישית שלך בגישה לשירותי HYP יש לבצע החלפת סיסמה באופן יזום ומיידי באתר האינטרנט או בעזרת שירות הלקוחות. הינך מתחייב לשאת באחריות בגין כל הפרה שלך את נהלי אבטחת המידע של HYP.

7.3. השימוש בשירותים הדיגיטליים הוא על אחריות המשתמש. השירותים הדיגיטליים באתר ו/או באפליקציה וכלל התכנים בהם מוצעים כמו שהם (as is). אלא אם צוין אחרת במפורש בתנאי השימוש או בתנאים הכלליים, HYP לא תשא באחריות כלשהי, ישירה או עקיפה, לכל תוצאה שתנבע מהשימושים שלך בשירותים הדיגיטליים (לרבות אך לא רק, כתוצאה מעסקה או פעולה כלשהי שתבחר לבצע באמצעות השירותים הדיגיטליים).

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש והתנאים הכלליים, ובכל מקרה ככל שתקבע אחריות כלשהי של HYP – אחריותה של HYP תוגבל לסכום השווה לתמורה שתשולם על ידי בית העסק בתקופה של 3 חודשים שקדמו למועד קרות הנזק, והנך מוותר במפורש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי HYP ו/או מי מטעמה החורגת ממגבלת האחריות המפורטת.

7.4. מבלי לגרוע מכל האמור בהסכם זה, HYP תהיה פטורה מאחריות לנזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מכל אחד מן האירועים/הגורמים האלה, ובתנאי שאותם גורמים אינם בשליטת HYP, ו-HYP עשתה מאמץ סביר למנעם:

7.4.1. שיבוש בנתונים או בהוראות, או אי-ביצוע או ביצוע באיחור של הוראה כתוצאה מתקלות או שיבושים כלשהם בקווי התקשורת ו/או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי, בין אצלך, בין ב-HYP ובין אצל צד שלישי כלשהו באמצעותו עוברים ההוראות והמידע.

7.4.2. תפקוד לקוי של כל תוכנה ו/או חומרה המצויות אצלך, לרבות כל תוכנה ו/או חומרה שסופקה לך על-ידי צד שלישי.

7.4.3. חשיפה וגילוי מידע על ידיך לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש בשירותים הדיגיטליים (לרבות מוצרים ו/או שירותים של צד שלישי המוצעים לך במהלך השימוש בשירותים הדיגיטליים) או כתוצאה ממסירת פרטים לא מדויקים ו/או כתוצאה מהעברת מכשירך לאחר, לרבות לצורך תיקון המכשיר, לרבות במקרה שאותו אחר יצפה במידע שיתקבל מ-HYP באמצעות המכשיר או יבצע באמצעותו פעולות שונות במסגרת השירותים הדיגיטליים, והינך מתחייב לשאת בכל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו לך או ל-HYP בקשר לכך.

7.4.4. מובהר, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותך בנוגע למכשירך, לרבות אבטחתו. כמו כן, מובהר, כי פעולות מסוימות שתבצע במכשיר, כגון "פריצתו" עשויות לפגוע באבטחת המידע והשירותים הדיגיטליים וזאת בנוסף להיותן של חלק מפעולות אלה אי חוקיות ואסורות.

8. אפליקציית HYP

8.1. לצורך השימוש באפליקציה של HYP יש להורידה מחנות האפליקציה של חברת Apple ו/או Google ו/או כל חברה אחרת שתאפשר זאת בעתיד בהתאם לסוג המכשיר שברשותך.

8.2. מובהר, כי חברת Apple ו- Google אינן צד לתנאי שימוש אלה. האחריות לאפליקציה ולתוכן המוצג בהן הינה של HYP בלבד. מובהר, כי במקרה של סתירה בין תנאי השימוש הרלוונטיים לאפליקציה לבין תנאי השימוש בחנות האפליקציה, יגבר האמור בתנאי השימוש של חנות האפליקציה.

8.3. רישיון השימוש באפליקציה שמוענק לך הינו רישיון אישי ובלתי ניתן להעברה, לשימוש במכשיר שבבעלותך או בשליטתך ובהתאם לתנאי השימוש שנקבעו ב חנות האפליקציה ובתנאי שימוש אלה (להלן: "הרישיון").

8.4. שים לב! בעת התקנת האפליקציה והרישום יתכן ותידרש לאמת את המכשיר באמצעותו תעשה שימוש באפליקציה. באפשרותך להשתמש באפליקציה אך ורק באמצעות המכשיר באמצעותו הזדהית. אין לאפשר לאף אדם אחר מלבדך להשתמש במכשירך האישי. כמו כן, עליך להקפיד על נעילת המכשיר באמצעות סיסמה שהוגדרה על ידיך, ואשר ידועה לך בלבד, כאשר אינך עושה שימוש במכשיר.

8.5. חלקים באפליקציה עשויים לכלול תוכנות קוד פתוח שבבעלות צדדים שלישיים, ואשר כפופות לתנאי הצדדים השלישיים ("תנאים של צדדים שלישיים"). אם יש סתירה בין התנאים של צדדים שלישיים ותנאי השימוש, התנאים של צדדים שלישיים יגברו, אולם אך ורק בנוגע לתוכנות קוד פתוח של צדדים שלישיים הרלוונטיים.

8.6. בכל מקרה של אובדן או גניבה של מכשירך או בכל מקרה בו קיים חשש לשימוש לרעה במכשיר, יש לפנות למוקד התמיכה של HYP (בטלפון שמספרו 6488*) לצורך חסימת השימוש באפליקציה ובשירותים הדיגיטליים באמצעות המכשיר.

8.7. HYP תספק שירותי תחזוקה ותמיכה לאפליקציה בהיקף הנדרש כפי שיקול דעתה של HYP מעת לעת, ובכפוף לכל דין. ל- Appleו/או Google ו/או כל חברה אחרת שתאפשר הורדה של האפליקציה של HYP מחנות האפליקציות בעתיד אין כל אחריות שהיא לאספקת שירותי תחזוקה ותמיכה לאפליקציה.

8.8. HYP אינה אחראית לכל נזק, פגם, או תקלה מכל מין וסוג שהם, העלולים להיגרם עקב הורדת (download) ו/או התקנת האפליקציה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, אובדן נתונים, פגמים ו/או תקלות במכשיר ו/או בחומרה ו/או בתוכנה אחרת כלשהי ("נזקים"). למרות האמור לעיל, HYP לא תהיה פטורה מאחריות ככל שזו חלה עליה על-פי דין. ידוע לך, כי על מנת לצמצם ככל הניתן נזקים, עליך לבצע מפעם לפעם גיבויים, לרבות לפני הורדת ו/או התקנת כל גרסה של האפליקציה.

8.9. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, HYP בלבד (ולא Apple ו- Google ו/או כל חברה אחרת שתאפשר הורדה של אפליקציית HYP בעתיד) הינה הכתובת לכל טענה שלך או של צד שלישי כלשהו הקשורה לאפליקציה ו/או לשימוש באפליקציה, לרבות ומבלי לגרוע מהאמור:
8.9.1. טענה בגין אחריות למוצרים;
8.9.2. כל טענה לפיה האפליקציה אינה עומדת בדרישות הדין או דרישות רשויות מוסמכות;
8.9.3. טענות העולות מכוח חוקי הגנת הצרכן;
8.9.4. תביעה של צד שלישי כלשהו לפיה האפליקציה או החזקתה או השימוש בה מהווים הפרה של זכויות הקניין הרוחני של אותו צד שלישי.
להסרת ספק, יובהר כי אין באמור לעיל כשלעצמו כדי להטיל אחריות כלשהי על HYP.

8.10. השימוש באפליקציה מותנה בכך ש:
8.10.1. אינך נמצא במדינה הכפופה לאמברגו ממשלתי של ארה"ב או שהוגדרה על ידי ממשל ארה"ב כמדינת "התומכת בטרור" ו –
8.10.2. אינך מופיע/ה בשום רשימה שהיא של ממשל ארה"ב ביחס לגופים ו/או אישים אסורים או מוגבלים ו-
8.10.3. אינך נמצא במדינה אשר הורדת האפליקציה, התקנתה ו/או השימוש בה אסורים.

8.11. תנאי שימוש אלה מהווים חוזה לטובת צד שלישי ביחס לחברת Apple ו-Google ו/או כל חברה אחרת שתאפשר הורדה של האפליקציה של HYP בעתיד וחברות הבנות שלהן. הסכמתך לאמור בתנאי השימוש תקנה ל-Apple ו-Google ו/או כל חברה אחרת שתאפשר הורדה של האפליקציה בעתיד את הזכות (ו-Apple ו-Google ו/או כל חברה אחרת שתאפשר הורדה של האפליקציה בעתיד תחשב כמי שקיבלה על עצמה את הזכות) לאכוף את זכויותיה על-פי תנאי שימוש אלה כלפיך, בהיותה צד שלישי מוטב על פיהם.

9. הרשאות לאישור באפליקציה

9.1. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלה, השימוש באפליקציה HYP דורש מתן ההרשאות הבאות:
9.1.1. גישה למצלמת המכשיר – על-מנת שתוכל לצלם מסמכים שונים.
9.1.2. הרשאה לקבלת "התראות בדחיפה" (Push Notifications) ולשירותי המיקום במכשיר – על-מנת שתוכל לקבל התראות הקשורות לעדכונים חשובים, התראות פעילות בחשבון, ולצרכי מניעת הונאה, ובכפוף להסכמתך, כדי להציע לך מוצרים או שירותים שונים שעשוי להיות לך עניין בהם, מעת לעת, על בסיס העדפותייך ו/או שימושיך בשירותי HYP ו/או באפליקציה (לרבות מיקום המכשיר בעת השימוש באפליקציה), לפי כל דין ובהתאם להוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של HYP.
9.1.3. גישה לרשימת אנשי הקשר – על-מנת שתוכל לבחור מרשימת אנשי הקשר במכשירך את אנשי הקשר אליהם תרצה להעביר דרישות תשלום באמצעות האפליקציה.
9.1.4. גישה לגלריית התמונות ולהתקני אחסון וזיכרון במכשיר – ככל שתבקש לשמור צילומי מסך של פעולות או ממסכי האפליקציה, על-מנת שתוכל לבחור מגלריית התמונות תמונות וכן הלאה.
9.1.5. הרשאה לחיבור המכשיר לרשת האינטרנט (לרבות לרשת WIFI) – על-מנת שתוכל לעשות שימוש באפליקציה (ללא חיבור לרשת, לא ניתן להשתמש באפליקציה).
9.1.6. הרשאה לרכיב ה-NFC במכשיר (במכשירים תומכים מבוססי מערכת הפעלה אנדרואיד) – על-מנת לעשות שימוש בשירותים הדיגיטליים הניתנים באמצעות האפליקציה.
9.1.7. הרשאה לרכיב טביעת האצבע / זיהוי הפנים במכשיר – על-מנת שתוכל להזדהות במהירות בכניסה לאפליקציה, באמצעות טביעת אצבע או זיהוי פנייך.
9.1.8. גישה לקריאת מסרונים (SMS) – לצרכי אבטחת מידע, זיהוי ואימות פרטים, ועבור קריאת קוד ה-SMS שנשלח למכשיר באופן אוטומטי.
9.1.9. גישה לנתוני זיהוי מכשיר (Device ID) – עבור יצירת מזהה ייחודי ברישום לשירותים השונים, ולצרכי זיהוי, אימות ובדיקות אבטחה.

10. קישורים לאתרים חיצוניים

10.1. ייתכן וחלק מהשירותים הדיגיטליים יכילו קישורים (HYPerlinks) לאתרים אחרים, לרבות קישורים שנעשו על ידי גורמים המבצעים פרסום באמצעות השירותים הדיגיטליים. קישורים אלה נועדו לנוחותך בלבד. השימוש במידע או בתכנים אחרים הנמצאים באתרים החיצוניים אליהם מוביל הקישור טעון זהירות ובדיקה קפדניים. מובהר כי, ל-HYP אין כל שליטה או זכות על התכנים הנמצאים באתרים חיצוניים אלה. כמו כן, HYP אינה נושאת בכל אחריות במקרה בו הסתמכת ו/או ביצעת פעולות בהתאם לנמצא באתרים חיצוניים אלה. אין לפרש את הקישורים הנמצאים בשירותים הדיגיטליים כהמלצה, העדפה או אישור להשתמש בחומר ו/או התכנים ו/או המוצרים המופיעים באתרים החיצוניים. כמו כן, אין לפרש קישורים אלה כערובה למהימנות, לדיוק או לשלמות המידע המצוי בהם.

10.2. במידה ומצאת במידע הנמצא בשירותים הדיגיטליים, או במידע הקיים בין תכניו של איזה משירותי HYP או כל שירות אחר המקושר ממנו, חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי, לא מוסרי או שאינו עומד בציפיות המשתמש, אתה מתבקש להודיע על כך ל-HYP באמצעות שירות הלקוחות של HYP בטלפון 6488*.

11. הודעות ועדכונים

הודעות ועדכונים באשר לשירותי HYP המוענקים באמצעות השירותים הדיגיטליים, לרבות דואר פרסומי (בכפוף לכל דין), יכול ויישלחו אליך באמצעות מערכת הדואר האלקטרוני, או באמצעות דואר רגיל או באמצעות הודעות SMS או באמצעות מערכת חיוג אוטומטית, או בכל אמצעי תקשורת אחר לכתובת אותה ציינת במסגרת הצטרפות לשירותי HYP, או שנמסרה במסגרת השירותים הדיגיטליים.

12. קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בשירותים הדיגיטליים או ברישיון, לרבות זכויות יוצרים, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים וכיוצ"ב, שייכות ל-HYP בלבד (או של צד שלישי שהתיר ל-HYP לעשות בו שימוש) ויישארו קניינה (או קניינו של צד שלישי כאמור, לפי העניין) הבלעדי. מובהר כי אין בתנאי השימוש בכדי להעביר למשתמש זכות קניינית כלשהי בשירותים הדיגיטליים.

13. גיל ואחריות כללית

הינך מצהיר כי הינך כשיר משפטית למתן התחייבויותיך על פי תנאי השימוש הללו, לרבות שימושך בשירותים הדיגיטליים. אלא אם כן נאמר אחרת בהסכם הפרטני בינך לבין HYP, הינך נושא באחריות מלאה בעבור כל השימושים שהינך מבצע בשירותים הדיגיטליים.

14. שירות לקוחות

14.1. שירות הלקוחות של HYP פעיל בימים א'-ה', בין השעות: 9:00-17:00.

14.2. ניתן לפנות אל שירות הלקוחות במהלך שעות הפעילות, לרבות במקרים של תקלות טכניות באתר בטלפון 6488*.

15. הפסקת השירות

15.1. אם ברצונך לבטל את השימוש בשירותי HYP, כולם או חלקם, הינך יכול לעשות זאת באחד מהאמצעים הבאים:
15.1.1. בפנייה לשירות הלקוחות בטלפון 6488*.
15.1.2. באמצעות אתר האינטרנט של HYP בכתובת www.hyp.co.il, תחת "צור קשר".
15.1.3. בפנייה בדואר אלקטרוני בכתובת [email protected].

15.2. HYP שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, לצמיתות או לפרק זמן מוגבל, את השירותים הדיגיטליים, כולם או חלקם, בהודעה מוקדמת של 30 יום אליך (למעט במקרים חריגים בהם ההפסקה נובעת מהצורך להגן עליך ו/או על HYP, שאז HYP תהיה רשאית להפסיק את השירותים לאלתר).

15.3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, HYP שומרת לעצמה את הזכות לבטל, לצמיתות או לפרק זמן מוגבל, את הרשאתך לשימוש בשירותים הדיגיטליים, כולם או חלקם, לרבות עקב חשש לשימוש לרעה בשירותים הדיגיטליים על-ידיך או על-ידי צד שלישי.

16. המחאת זכויות

המשתמש בשירותים הדיגיטליים לא יהיה רשאי להמחות ו/או להסב את חובותיו וזכויותיו על פי תנאי השימוש, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של HYP. HYP תהיה רשאית להמחות ו/או להסב את חובותיה וזכויותיה על פי תנאי השימוש על פי שיקול דעתה הבלעדי לצד שלישי כלשהו, בכפוף לכך שאותו צד שלישי יישא בכל התחייבויותיה HYP כלפי המשתמש לפי תנאי השימוש.

17. סמכות שיפוט

17.1. השימוש בשירותים הדיגיטליים כפוף לדין הישראלי בלבד.

17.2. סמכות השיפוט נתונה לבתי המשפט בתל אביב-יפו בלבד. מחובתך כמשתמש שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירותים הדיגיטליים ותנאי השימוש תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. אין ביכולתה של HYP להתאים את השירותים הדיגיטליים ותנאי השימוש על פי החוקים של כל מדינה ומדינה בעולם. אי לכך, מובהר כי אתה תישא לבדך באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע כתוצאה משימוש בשירותים הדיגיטליים.

תעודות PCI

קרדיט גארד – Hyp
יעד שריג – Hyp
    בואו נדבר
    אנחנו עונים מהר כמעט כמו פתרונות התשלום שלנו
    דילוג לתוכן